آموزش راهکاران سیستم

آموزش راهکاران -جلسه شانزدهم ارسال سند به دفتر کل فرعی

آموزش راهکاران

آموزش راهکاران -جلسه شانزدهم ارسال سند به دفتر کل فرعی هنگام صدور سند برای جلوگیری از دوباره کاری و برای اینکه کاربر مجبور نباشد...

بیشتر بخوانید »

آموزش راهکاران -جلسه پانزدهم صدور سند اتوماتیک

آموزش راهکاران

آموزش راهکاران -جلسه پانزدهم صدور سند اتوماتیک گاهی لازم است اسنادی صادر شوند که ساختار از پیش تعیین شده ای دارند. اسنادی از نوع انتقال بخشی...

بیشتر بخوانید »

آموزش راهکاران -جلسه دوازدهم جابجایی اسناد

آموزش راهکاران

آموزش راهکاران -جلسه دوازدهم جابجایی اسناد همواره تقدم و تأخر اسناد حسابداری صادر شده در یک روز، حائز اهمیت است. اینگونه تقدم و تأخر ها می تواند...

بیشتر بخوانید »