حق الزحمه ، دستمزد (تعرفه) کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۹-۱۴۰۰

متن کامل دستور العمل تعیین تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۹۹ (۱۳۹۹)

دستور العمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری سال ۹۹ ، در روز ۱۳۹۸/۰۸/۲۱ به تصویب رئیس قوه قضاییه رسیده است و از روز ۱۳۹۹/۰۱/۱۲ (۱۵ روز پس از انتشار در روزنامه رسمی ) لازم الاجرا میباشد.

به منظور حسن اجرای این دستور العمل ، شایسته است روسای کانون های کارشناسان رسمی دادگستری در کلیه استانها ، نسبت به تکثیر و انعکاس متن دستور العمل به کلیه کارشناسان رسمی دادگستری و همچنین ارسال آن به مقامات ذی ربط قضایی و اجرایی در استان اقدام و در صورت لزوم ، توضیحات لازم  را به آنان ارائه نمایند ، به نحوی که از زمان لازم الاجرا شدن ، آمادگی لازم برای اجرای کامل آن دستور العمل فراهم شود.

بدیهی است ضوابط این دستور العمل در خصوص کارهایی مصداق پیدا میکند که از روز لازم الااجرا شدن آن (از صبح روز ۱۳۹۹/۰۱/۱۲) به کارشناس یا هیات کارشناسی ارجاع شده باشد . کارهای ارجاع شده پیش از این تاریخ ، مشمول دستورالعمل تعرفه قبلی ، مصوب سال ۱۳۹۲ ، است.

جعت دانلود متن دستورالعمل به جعبه دانلود مراجعه نمایید

 

***موارد مهم متن دستورالعمل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری***

ماده ۶ حق ماموریت کارشناسان رسمی دادگستری

در صورتی که اجرای قرار کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از شهر یا محل اقامت کارشناس باشد، تأمین وسیله ایاب و ذهاب و محل اقامت مناسب و غذا به عهده متقاضی بوده و علاوه بر دستمزد کارشناسی، فوق‌العاده مأموریت کارشناس برای هر روز مسافرت به مأخذ روزانه مبلغ ۱,۵۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت داخل استان محل اقامت کارشناس و مبلغ ۳.۰۰۰.۰۰۰ ریال برای مأموریت خارج از استان محل اقامت کارشناس پرداخت خواهد شد. چنانچه متقاضی قادر به تأمین وسیله ایاب و ذهاب و اقامت نباشد و کارشناس برای انجام کارشناسی رأساً و به هزینه خود نسبت به تهیه موارد فوق الذکر اقدام نماید، علاوه بر دستمزد و فوق العاده مأموریت، هزینه های مربوط در وجه کارشناس پرداخت خواهد شد.

تبصره۱ـ در صورتی که انجام کارشناسی مستلزم عزیمت به خارج از کشور باشد، حق‌الزحمه انجام امور مربوط و کلیه هزینه های سفر و پرداخت فوق¬العاده روزانه هم ردیف مدیران کل به عهده متقاضی می‌باشد.

تبصره۲ـ چنانچه مبنای محاسبه حق‌الزحمه کارشناسی‌های خارج از کشور مطابق ضوابط این دستورالعمل پول سایر کشورها باشد، پس از تبدیل ارز به ریال براساس نرخ رسمی بانک مرکزی طبق جدول گروه مربوطه پرداخت خواهد شد.

تبصره۳ـ تأمین وسیله ایاب و ذهاب اجرای قرار کارشناسی درون شهرها بعهده متقاضی می‌باشد.

ماده ۷ ـ دستمزد تأمین دلیل:

با توجه به کمیت و کیفیت خدمات کارشناسی مورد نیاز از طرف مقام ارجاع‌کننده تعیین می‌شود و حداقل ۲,۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

ماده۸ ـ هزینه های انجام شده توسط کارشناس :

هزینه انجام کلیه آزمایش ها و تهیه نمونه های لازم و گمانه زنی در مورد کارشناسی رایانه ای، هزینه بازیابی اطلاعات و سایر مواردیکه طبق نظر کارشناسی برای امر کارشناسی ضروری باشد، به عهده متقاضی است و در صورت اختلاف و ضرورت انجام اقدامات مذکور، حسب مورد نظر کانون یا مرکز مربوط معتبر است.

ماده۹ـ تعرفه موارد خاص کارشناسی :

در مواردی که برای بعضی از ارجاعات کارشناسی در این تعرفه دستمزد تعیین ن شده باشد و نیز مواردی نظیر بررسی فنی و تکنولوژی سیستمها و تعیین نقائص و سایر موارد حق الزحمه کارشناس با توجه به اهمیت و تخصصی بودن مورد به پیشنهاد کارشناس و موافقت مقام ارجاع‌کننده ـ کانون یا مرکز تعیین می گردد و حداقل دستمزد ۳,۰۰۰.۰۰۰ ریال خواهد بود.

ماده۱۰ـ دستمزد کارشناسی سالهای قبل :

در مواردی که موضوع کارشناسی مربوط به سالهای قبل از تاریخ انجام کارشناسی باشد، دستمزد طبق  قیمت روز براساس این تعرفه محاسبه و پرداخت خواهد شد.

ماده۱۱ـ  جدول دستمزد ارزیابی ها برای کلیه رشته های کارشناس رسمی دادگستری در هر مورد ارجاعی بشرح ذیل تعیین میگردد.

شرح نرخ
تا پنجاه میلیون ریال مقطوعاً ۳,۰۰۰.۰۰۰ ریال
از پنجاه میلیون و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ۰,۵ درصد
از یکصد و پنجاه میلیون و یک ریال تا دویست و پنجاه میلیون ریال نسبت به مازاد ۰,۴ درصد
از دویست و پنجاه میلیون و یک ریال تا یک میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۳ درصد
از یک میلیارد ریال تا ده میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۱۲۵ درصد
از ده میلیارد و یک ریال تا یکصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۰۶ درصد
از یکصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا پانصد میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۰۳ درصد
از پانصد میلیارد و یک ریال تا ششصد و پنجاه میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۰۲۵ درصد
ز ششصد و پنجاه میلیارد و یک ریال تا یک هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۰۱۵ درصد
از یکهزار میلیارد و یک ریال مبلغ سه هزار میلیارد ریال نسبت به مازاد ۰,۰۱۲ درصد
از سه هزار میلیارد و یک ریال به بالا، نسبت به مازاد ۰,۰۱ درصد
حداکثر دستمزد مقرر در این ماده برای هر کارشناس ۵۹۰/۰۰۰/۰۰۰ ریال

تبصره۱ـ در ارزیابی طرحها و دارائیهای با ارزش از ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر:

در ارزیابی طرحها و دارائیهای با ارزش از ۱۰۰,۰۰۰ میلیارد ریال و بالاتر ، شورای عالی کارشناسان و مرکز حسب مورد،‌ نسبت به انتخاب اعضای هیأت کارشناسی و حق‌الزحمه کارشناسان و روش پرداخت آن اتخاذ تصمیم مینماید.

رئیس شورای عالی کارشناسان و مرکز، گزارش تعیین تعرفه کارشناسی های مشمول این تبصره را، به صورت ماهانه به رئیس قوه قضاییه گزارش می‌کنند.

تبصره۲ـ در هر مورد که ارجاع کار شامل موارد متعدد باشد:

مجموع مبالغ مندرج در گزارش به طور یک جا مبنای محاسبه این ماده قرار می¬گیرد. لیکن در صورتی که محل موضوع ارزیابی در نواحی مختلف شهرداری¬ها یا دارای پروانه¬ های بهره‌برداری و صنعتی مجزا و یا مجموعه‌های صنعتی که دارای واحدهای تولیدی مستقل از هم باشد یا مربوط به اشخاص حقوقی یا حقیقی مختلف باشد، ارزیابی‌ها بطور جداگانه مبنای محاسبه قرار خواهد گرفت.

تبصره۳ـ دستمزد بررسی به اختلاف فیمابین:

دستمزد بررسی به اختلاف فیمابین کارفرمایان و پیمانکاران و مهندسان مشاور و همچنین قراردادهای مربوط و دستمزد تعیین و کنترل صورت وضعیت برای کلیه رشته ها، بر مبنای مبلغ قرارداد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه صد درصد می‌باشد.

تبصره۴ـ دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها :

دستمزد تعیین علل و مسببین و تعیین خسارت برای کلیه رشته ها بر مبنای میزان خسارت تعیین شده طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می¬باشد.

تبصره۵ ـ تشخیص تخلف از مفاد قرارداد:

تشخیص تخلف از مفاد قرارداد و یا رسیدگی به تأخیر قرارداد در هر مورد طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره۶ ـ حق‌الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل :

حق‌الزحمه ارزیابی قطعات یدکی،کالا و لوازم مستعمل، فرآورده¬های غذایی و دارویی و بهداشتی، کلیه ضایعات، ابزارآلات، ماشین¬آلات صنعتی و تجهیزات برقی و مکانیکی، اجزای ریز الکترونیک و مخابرات، در هر کار ارجاعی بصورت مستقل و یکجا طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد می‌باشد.

تبصره۷ـ در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس انجام شود :

در مواردی که موضوع کارشناسی توسط چند کارشناس رسمی از یک رشته کارشناسی انجام شود، از دستمزد هر کارشناس مبلغ سی درصد کسر می‌گردد.

تعرفه دستمزد گروه ۴  امور مالی شامل رشته‌های (حسابداری و حسابرسی ـ امور بازرگانی ـ تعیین نفقه و بیمه ـ امور سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری ـ آمار) در سال ۹۹

ماده۲۵ـ دستمزد کارشناسی در امور حسابرسی نسبت به جمع ارقام حسابهای مورد رسیدگی طبق ماده ۱۱ این تعرفه به اضافه پنجاه درصد خواهد بود.

ماده۲۶ـ دستمزد کارشناسی امور ذیل بر اساس ماده ۱۱ این تعرفه خواهد بود:

۱ـ ارزش سهام و سهم الشرکه، با توجه به مجموع دارائی‌های جاری و بدهی‌ها و ذخائر رسیدگی شده به اضافه قیمت تمام شده دفتری دارائی‌های ثابت؛

۲ـ رسیدگی و حسابرسی ترازنامه و حساب سود و زیان و امور توقف و ورشکستگی؛

۳ـ تعیین قیمت تمام شده کالاها با توجه به ارقام تشکیل دهنده قیمت تمام شده.

تعرفه دستمزد رشته امور بازرگانی:

ماده۲۷ـ دستمزد کارشناسان رشته بازرگانی در مورد ارزیابی طبق ماده ۱۱ این تعرفه است و در سایر موارد حداقل ۳,۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰ ریال است.

تعرفه دستمزد رشته تعیین نفقه:

ماده۲۸ـ تعیین دستمزد نفقه جاریه زوجه و اقارب در هر مورد حداقل ۲,۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۳۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

تعرفه دستمزد رشته سرمایه‌گذاری پولی و اعتباری و رشته بیمه:

ماده۲۹ـ دستمزد رشته‌های فوق در مورد ارزیابی ها، مطابق ماده ۱۱ و در سایر موارد طبق ماده ۹ این تعرفه و حداقل ۳,۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۴۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال می‌باشد.

تعرفه دستمزد رشته آمار:

ماده۳۰ـ تعیین دستمزد رشته آمار با توافق مقام ارجاع‌کننده در هر مورد حداقل ۳,۰۰۰.۰۰۰ ریال و حداکثر ۲۰.۰۰۰.۰۰۰ ریال است.

جهت دریافت متن کامل تعرفه دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری در سال ۱۳۹۹ (۹۹) به همراه دستمزد کارشناسی سایر رشته ها به جعبه دانلود مراجعه نمایید.

احتمالا” مطالب زیر برای شما مفید است :

زمان ثبت نام و برگزاری آزمون کارشناسان رسمی دادگستری سال ۱۳۹۹(حسابداری)

برگزاری سومین آزمون ورودی اعضای جامعه مشاوران رسمی مالیاتی ایران ۱۳۹۹