راهنمای کاربری عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

آموزش انبار نرم افزار حسابداری راهکاران

مقدمه:
با توجه به اینکه عملیات پایان سال و بستن انبار های راهکاران معمولا به صورت سالیانه انجام می پذیرد و این رویه کم تکرار است و ممکن است فراموش شود ، بر آن شدیم مستندی را جهت مرور عملیات پایان سال انبار در راهکاران تهیه نماییم.راهنمای حاضر کلیه فرآیند های پایان سال انبار راهکاران اعم از (قطعی کردن ، بستن تعدادی و مبلغی انبار و …) را به همراه نکات مورد نیاز کاربران جهت انجام این عملیات در بر میگیرد.

عملیات پایان سال انبار راهکاران

۱- قطعی کردن انبارها

پیش نیاز عملیات پایان سال قطعی کردن انبار ها تا پایان دوره مالی است. با قطعی شدن انبار دیگر امکان صدور سند جدید در آن انبار (تا تاریخ قطعی شده) وجود ندارد  ، همچنین اسناد ثبت شده در ان بازه زمانی از نظر تعدادی تایید و تثبیت می شود .

از طریق فرم قطعی کردن می توان انبار را تا تاریخ مورد نظر بست و همچنین سازوکاری پیش بینی شده است که در صورت نیاز ، قابلیت برگشت از قطعی شدن انبار نیز وجود داشته باشد.

 جریان کلی فرآیند عملیات قطعی کردن انبار

فرآیند قطعی کردن انبار

برای قطعی کردن انبار ها مراحل زیر در سیستم انجام میشود:

 

فرم عملیات پایان سال را از مسیر تدارکات و لجستیک / مدیریت موجودی کالا / انبار وحسابداری انبار / عملیات انبار / قطعی کردن انبار را انتخاب نمایید .

 

۱-انبار یا انبارهای مورد نظر  را جهت قطعی کردن  تیک دار نمایید ، همچنین آخرین تاریخ قطعی شدن انبارها در این فرم قابل مشاهده است.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۲-از سلکتور ” تا تاریخ ” تاریخ مورد نظر برای قطعی کردن انبار را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۳-با انتخاب گزینه قطعی کردن ، پنجره جدیدی باز می شود و لیست گام های عملیات  قطعی کردن را برای انبار های مورد نظر نمایش میدهد.

۴-پس از پایان این عملیات وضعیت انبار ها به ” قطعی شده ” تغییر می یابد.

۵-برای عملیات برگشت از قطعی کردن نیز تمامی مراحل مانند گام های قبل است و در انتها گزینه ” برگشت از قطعی کردن” را انتخاب نمایید

نکته:
عملیات برگشت از قطعی کردن را تنها برای انبارهایی که قطعی شده اند می توان انجام داد.
نکته:
در صورتیکه انبارها بسته شده امکان برگشت از قطعی کردن وجود ندارد.

۲- بستن تعدادی و مبلغی انبار و انتقال به دوره مالی جدید

در انتهای هر دوره مالی می بایست کلیه گردش های تعدادی به تفکیک موجودی های دائم ، موقت و ضایعات و کلیه گردش های مبلغی برای هر کالا تحت عنوان موجودی پایان دوره محاسبه  و سند پایان دوره صادر نمود و در ابتدای سال مالی جدید ، موجودی تعدادی و مبلغی محاسبه شده در دوره مالی قبلی را تحت عنوان سند ابتدای دوره  به دوره مالی جدید منتقل نمود.

عملیات بستن انبار در پایان دوره مالی در راهکاران شامل ۴ مرحله به شرح زیر است:

 • بستن تعدادی انبار در دوره مالی جاری
 •  انتقال موجودی تعدادی به دوره مالی جدید
 •  قیمت گذاری سند موجودی پایان دوره
 • انتقال موجودی مبلغی به دوره مالی جدید (قیمت گذاری سند ابتدای دوره)

جریان کلی فرآیند بستن تعدادی و مبلغی انبار راهکاران همکاران سیستم  و انتقال به دوره مالی جدید

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

نکته:
 برای صدور اسناد انبار در سال مالی جدید می بایست انبار در دوره مالی جاری بسته شده و موجودی به دوره مالی جدید منتقل شود و نیازی به قیمت گذاری انبار و انتقال مبلغی به سال جدید در همان زمان نیست .

۲-۱- بستن تعدادی انبار راهکاران سیستم در دوره مالی جاری و انتقال به دوره مالی بعد:

پیش نیازهای عملیات بستن انبار راهکاران:

 • حواله های تبدیل کالا و تغییر عامل کنترل موجودی رسید شوند.
 • انبارها را تا آخرین روز دوره مالی جاری قطعی شوند.
 • الگوی اسناد پایان دوره برای هر سه نوع موجودی دائم ، موقت و ضایعات تعریف شده باشد.
 • روش شماره گذاری خودکار برای اسناد پایان دوره و ابتدای دوره تعریف شده باشد.
 • دوره مالی جدید ایجاد شده باشد.
 • یکی از مهم ترین پیش نیازهای عملیات پایان سال ریالی نشدن انبارها و طبقه ها تا روز پایانی سال مالی می باشد.

برای بستن تعدادی انبار مراحل زیر در سیستم انجام میشود:

فرم عملیات پایان سال را از مسیر تدارکات و لجستیک / مدیریت موجودی کالا /انبار وحسابداری انبار /عملیات انبار /عملیات پایان سال را انتخاب نمایید .

۱- در فرم باز شده، تب بستن تعدادی انبار را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۲- در این قسمت انبار یا انبارهای مورد نظر را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۳- در بالای فرم گزینه “بستن انبار / بستن” را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

نکته:
پس از این عملیات در ستون وضعیت ، وضعیت انبار ها به ” بسته شده ” تغییر میابد و سند موجودی پایان دوره برای انبارهای مورد نظر صادر می شود.

۴-      در مرحله بعد برای انتقال موجودی های به دوره بعد در بالای فرم گزینه ” انتقال موجودی / انتقال” را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۵-      پس از این عملیات در ستون وضعیت ، وضعیت انبار ها به ” انتقال موجودی ” تغییر میابد و سند موجودی ابتدای دوره در دوره مالی جدید برای انبارهای مورد نظر صادر می شود.

نکته
پیش نیاز انتقال موجودی به دوره مالی بعد بسته شدن انبارها در دوره مالی قبل است. تا این مرحله انبار ها از نظر تعدادی بسته شده و موجودی به دوره جدید منتقل می شود.

۲-۲- قیمت گذاری پایان دوره انبار راهکاران  و انتقال موجودی مبلغی به دوره جدید

پس از انتقال موجودی به دوره جدید می توان موجودی مبلغی رامحاسبه و به دوره مالی جدید منتقل نمایید.

نکته :
 با توجه  به مجزا بودن عملیت ریالی از تعدادی شما می توانید عملیات ریالی نمودن اسناد پایان سال را در  بازه زمانی دیگری انجام دهید.

پیش نیاز های قیمت گذاری پایان دوره عملیات پایان سال انبار راهکاران

 1.  انبارهای مورد نظر بسته شده باشند و سند موجودی پایان دوره وجود داشته باشد.
 2.  موجودی تعدادی به دوره مالی جدید منتقل شده باشد.
 3. طبقه کالاها مشخص شده باشد.
 4. سطح قیمتگذاری مشخص شده باشد
 5. اسناد پایان سال کلیه انبارها و طبقه ها تا پایان دوره مالی ریالی شده باشند.

برای بستن مبلغی انبار مراحل زیر در سیستم انجام میشود:

فرم عملیات پایان سال را از مسیر تدارکات و لجستیک / مدیریت موجودی کالا /انبار وحسابداری انبار /عملیات انبار /عملیات پایان سال را انتخاب نمایید .

۱-در فرم باز شده، تب اطلاعات مبلغی را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۲-      برحسب سطح قیمتگذاری انبار یا طبقه مورد نظر  را انتخاب نمایید.

۳-       سپس گزینه “انتقال موجودی مبلغی / انتقال موجودی مبلغی ” را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۴-      پس از پایان این عملیات وضعیت سند ابتدای دوره به “قیمت گذاری شده ” تغییر می یابد و موجودی مبلغی انبار یا طبقه مورد نظر به سند ابتدای دوره مربوطه منتقل می شود.

پس از انتقال موجودی تعدادی و مبلغی به دوره جدید ، در صورت نیاز به هرگونه تغییر در اسناد انبار و یا مبلغ اسناد می بایست عملیات پایان سال را برگردانیم.

۳-۲- مراحل برگشت عملیات پایان سال سیستم حسابداری راهکاران ، برگشت از انتقال موجودی مبلغی

پیش نیازها:

وضعیت ابتدای دوره انبار یا طبقه قیمت گذاری شده  یا در حال قیمت گذاری باشد.

برای برگشت انتقال موجودی مبلغی انبار مراحل زیر در سیستم انجام میشود:

فرم عملیات پایان سال را از مسیر تدارکات و لجستیک / مدیریت موجودی کالا /انبار وحسابداری انبار /عملیات انبار /عملیات پایان سال را انتخاب نمایید :

 1. در فرم باز شده، تب اطلاعات مبلغی را انتخاب نمایید.
 2. برحسب سطح قیمتگذاری  ، انبار یا طبقه مورد نظر که نیاز به بر گشت از انتقال موجودی دارد را انتخاب نمایید.
 3. سپس گزینه “برگشت انتقال موجودی مبلغی” را انتخاب نمایید.
 4. پس از انجام این عملیات وضعیت سند ابتدای دوره به “قیمت گذاری نشده ” تغییر می یابد و موجودی مبلغی کالاهای موجود برای انبار یا طیقه مورد نظر از سند ابتدای دوره حذف می شود.

برگشت از قیمت گذاری

پیش نیازها:

وضعیت اسناد پایان دوره انبار یا طبقه ، قیمت گذاری شده باشد.

برای برگشت از قیمت گذاری انبار  سیستم حسابداری راهکاران مراحل زیر در سیستم انجام میشود:

فرم عملیات پایان سال را از مسیر تدارکات و لجستیک / مدیریت موجودی کالا /انبار وحسابداری انبار /عملیات انبار /عملیات پایان سال را انتخاب نمایید .

۱-  در فرم باز شده، تب اطلاعات مبلغی را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۲- برحسب سطح قیمتگذاری ، انبار یا طبقه مورد نظر  را که نیاز به بر گشت از قیمت گذاری دارد را انتخاب نمایید.

۳- سپس گزینه “برگشت از قیمت گذاری ” را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۴-پس از انجام این عملیات وضعیت سند ابتدای دوره به “قیمت گذاری نشده ” تغییر می یابد

 برگشت از انتقال موجودی تعدادی

پیش نیازها:

۱- انبار در وضعیت انتقال موجودی باشد.

۲-اسناد ابتدای دوره قیمت نداشته باشد.

برای برگشت از انتقال موجودی تعدادی مراحل زیر در سیستم انجام میشود:

فرم عملیات پایان سال را از مسیر تدارکات و لجستیک / مدیریت موجودی کالا /انبار وحسابداری انبار /عملیات انبار /عملیات پایان سال را انتخاب نمایید

۱-      در فرم باز شده، تب بستن تعدادی انبار را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۲-      در این قسمت انبار یا انبارهای مورد نظر را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۳-      در بالای فرم گزینه “انتقال موجودی / برگشت از انتقال” را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

 

پس از این عملیات در ستون وضعیت ، وضعیت انبار ها به” بسته شده ” تغییر میابد و سند موجودی ابتدای دوره برای این انبارها حذف می شود.

نکته :

در صورتی که در سال مالی بعد سند خروج از انبار صادر شده باشد، سیستم اجازه نمی دهد برگشت از انتقال موجودی را انجام دهید چون ممکن است موجودی تعدادی در سال مالی بعد منفی شود.

برگشت از بستن انبارها در سیستم حسابداری راهکاران

پیش نیاز برگشت از بستن انبارها در راهکاران همکاران سیستم :

 1. وضعیت انبارها بسته شده باشد
 2. موجودی انبارها به دوره جدید منتقل نشده باشد.
 3. هیچ یک از اقلام سند پایان دوره قیمت گذاری نشده باشد.

برای برگشت از بستن انبار مراحل زیر در سیستم انجام میشود:

فرم عملیات پایان سال را از مسیر تدارکات و لجستیک / مدیریت موجودی کالا /انبار وحسابداری انبار /عملیات انبار /عملیات پایان سال را انتخاب نمایید.

۱- در فرم باز شده، تب بستن تعدادی انبار را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۲-در این قسمت انبار یا انبارهای مورد نظر را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

۳-در بالای فرم گزینه “بستن انبار /برگشت از بستن” را انتخاب نمایید.

عملیات پایان سال انبار سیستم حسابداری راهکاران

پس از این عملیات  وضعیت انبار ها به ” بسته نشده”  تغییر میابد و سند موجودی پایان دوره برای این انبارها حذف می شود در این صورت پس از برگشت از قطعی کردن اسناد می توان اصلاحات مورد نظر را بر روی اسناد انجام داد.

مطالب زیر احتمالا برای شما مفید است:

آموزش جامع سپیدار سیستم به همراه مثالهای کاربردی

آموزش راهکاران -جلسه اول معرفی همکاران سیستم

آموزش راهکاران -جلسه هفتم صدور سند حسابداری

آموزش راهکاران -جلسه هجدهم صدور سند بستن حساب ها در راهکاران

آموزش راهکاران -جلسه نوزدهم صدور سند اختتامیه پایان دوره