آموزش راهکاران -جلسه بیست و سوم آموزش گزارش تراز آزمایشی

گزارش تراز

مقدمه

گزارش تراز یکی از انواع گزارش های سیستم می باشد که کاربر به واسطه آن، می تواند اطلاعات مربوط به آخرین تراکنش های مالی را بر اساس مانده حساب ها ملاحظه نماید. به این ترتیب کاربر می تواند گزارش مورد نظر خود را در سطوح انتخابی حساب ها و به تفکیک هر حساب، با توجه به فیلترهای از پیش تعیین شده مشاهده نماید. گزارش تراز نشان دهنده مجموع گردش های انجام شده در سطح حساب های انتخاب شده می باشد. به عبارت دیگر هر سطر از این گزارش نشان دهنده مانده حساب انتخابی با توجه به سطوح مورد نظر و مربوط به آن می باشد.

گام های کاربری و ورود اطلاعات

از مسیر مالی => دفتر کل => گزارش ها، گزینه “تراز” را انتخاب نمایید.

گزارش تراز آزمایشی در راهکاران

در هر مرحله از گزارش تراز می توانید با انتخاب گزینه “گزارش” (پیکان شماره ۱۲)، گزارش تراز را مشاهده نمایید. گزارش به دو زبان فارسی  و لاتین قابل مشاهده است.
گزارش نمایش داده شده، همواره بر اساس فیلترها و اولویت های انتخاب شده، ارائه می شود.
گزارش تراز دو فیلتر اولیه و ثانویه دارد.فیلترهای ثانویه پس از اینکه فیلترهای اولیه اعمال شدند و با حفظ شرایطی که فیلترهای اولیه ایجاد کرده اند، اعمال می گردند.

۱- فیلترهای عمومی

– فیلتر دوره مالی : محدوده دوره های مالی مورد نظرتان را مشخص نمایید (پیکان شماره ۱). بر اساس مقادیر شروع و پایان دوره های مالی مورد نظرتان در گزارش تراز، دوره های مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده در گزارش در نظر گرفته نخواهند شد

– فیلتر محدوده گزارش گیری: نوع فیلتر تاریخی مورد نظرتان را مشخص نمایید(پیکان شماره ۴). در صورتی که فیلتر “ماه” انتخاب شود، محدوده گزارش بر اساس ماه های موجود در محدوده دوره مالی انتخابی، مشخص می شود. در صورتی که فیلتر “تاریخ” انتخاب شود، محدوده گزارش بر اساس تاریخ خواهد بود و در صورتی که فیلتر “شماره سند” انتخاب شود، محدوده گزارش بر اساس شماره سند تعیین می گردد.(پیکان شماره ۵).

– فیلتر نوع سند: در این بخش می توانید نوع سندهای مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، محدود نمایید(پیکان شماره ۶).

– فیلتر ویژگی: درصورتی که گزینه “غیر ارزی” را انتخاب نمایید تمام حساب های دارای گردش (ریالی و ارزی) در گزارش در نظر گرفته می شوند و در صورتی که گزینه “ارزی” را انتخاب نمایید، فقط حساب های با ویژگی ارزی در گزارش نمایش داده می شود(پیکان شماره ۷).

در صورتی که گزینه “ارزی” را انتخاب نمایید، امکان انتخاب گزینه های زیر را دارید :

گزارش تراز آزمایشی در راهکاران

– مبنای ارز : شامل دو گزینه “ارز مبنا” و “ارز” است. در صورتی که گزینه “ارز مبنا” را انتخاب نمایید، ” مانده های هر حساب بر اساس ارز مبنای مشخص شده در سند حسابداری محاسبه خواهد شد و در صورتی که گزینه “ارز” را انتخاب نمایید، مانده های هر حساب بر اساس ارز مشخص شده در سند حسابداری محاسبه خواهد شد.

– نمایش مبالغ ریالی : در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، مبالغ ریالی حساب های دارای ویژگی ارزی به تفکیک هر ارز، در گزارش نمایش داده می شوند.

– نمایش مبالغ ارزی: در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، مبالغ ارزی حساب های دارای ویژگی ارزی به تفکیک هر ارز، در گزارش نمایش داده می شوند.

۲- فیلتر ساختار گزارش

در فیلتر ساختار گزارش(پیکان شماره ۲)، گزینه های زیر وجود دارد:

– دو ستونی : در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، گزارش مانده های بدهکار و بستانکار حساب ها را نمایش می دهد.

– چهار ستونی: در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، گزارش گردش های طی دوره و مانده های طی دوره حساب ها را نمایش می دهد.

– شش ستونی: در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، گزارش گردش های قبل از دوره، گردش های طی دوره و مانده تا کنون به ازای حساب ها را نمایش می دهد.

– هشت ستونی : در صورتی که این گزینه را انتخاب نمایید، گزارش گردش های قبل از دوره، گردش های طی دوره، گردش تا کنون و مانده تا کنون حساب های موجود را نمایش می دهد.

۳- فیلتر نوع مانده

در فیلتر نوع مانده(پیکان شماره ۳)، گزینه های زیر وجود دارد:

– بدهکار:  با انتخاب این گزینه، تنها حساب های دارای مانده بدهکار در گزارش نمایش داده می شود.

– بستانکار: با انتخاب این گزینه، تنها حساب های دارای مانده بستانکار در گزارش نمایش داده می شود.

-بدهکار بستانکار: با انتخاب این گزینه، تمامی حساب های دارای مانده بدهکار و بستانکار صفر یا غیر صفر در گزارش نمایش داده می شود.

– بدهکار بستانکار با مانده غیر صفر: با انتخاب این گزینه، تمامی حساب های دارای مانده بدهکار و بستانکار که مانده آن ها صفر نیست، در گزارش نمایش داده می شود.

– بدهکار بستانکار با مانده صفر: با انتخاب این گزینه، تنها حساب های با مانده صفر در گزارش نمایش داده می شود.

۴- فیلتر اولویت بندی حساب ها

در این قسمت (پیکان شماره ۹)، می توانید سطوح حساب مورد نظرتان را اولویت بندی نمایید و بر اساس اولویت های مشخص شده گزارش خود را دریافت نمایید.

توجه داشته باشید که امکان انتخاب اولویت تکراری وجود ندارد.
نکته : تعداد سطوح نمایش داده شده در اولویت بندی حساب ها، به اندازه تعداد سطوح مشخص شده در پیکربندی به علاوه ۳ است.

گزارش تراز آزمایشی در راهکاران

– با استفاده از دکمه “اضافه” (پیکان شماره ۱)، می توانید اولویت های مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

– با استفاده از دکمه  (پیکان شماره ۲) ، می توانید اولویت های انتخاب شده خود را حذف نمایید.

– با استفاده از دکمه های  و  (پیکان شماره ۳)، می توانید ترتیب اولویت های انتخاب شده را تغییر دهید.

۵- فیلترهای فرمت گزارش گیری

این بخش شامل گزینه های زیر است(پیکان شماره ۱۰):

– حساب های بدون تفصیلی: با انتخاب این گزینه، حساب هایی را هم که به اندازه تعداد سطوح مشخص شده در پیکربندی، تفصیلی به آن ها تخصیص داده نشده است، نیز در گزارش نمایش داده می شود.

– چاپ حساب ها در صفحات مجزا: این گزینه در صورتی که حداقل دو اولویت حساب انتخاب شده باشد، اعمال می شود و با انتخاب آن صفحات گزارش بر اساس حسابی که به عنوان اولین اولویت انتخاب شده است، تفکیک شده و در گزارش نمایش داده می شود.

– احتساب مانده از سال گذشته: این گزینه در صورتی که ساختار گزارش از نوع “شش ستونی” یا “هشت ستونی” انتخاب شده باشد، فعال می شود. با انتخاب آن، مانده حساب ها شامل کلیه اقلامی است که از اولین دوره مالی قبل از محدوده گزارش گیری که سند افتتاحیه دارد، در ستون “گردش قبل از دوره” در گزارش نمایش داده می شود.

– افتتاحیه در ستون مجزا: این گزینه در صورتی که ساختار گزارش از نوع “هشت ستونی” انتخاب شده باشد، فعال می شود.با انتخاب آن، گردش  افتتاحیه در ستونی مجزا در گزارش نمایش داده می شود.

– نمایش معین های غیرفعال: با انتخاب این گزینه، حساب های غیرفعال نیز در گزارش نمایش داده می شود.

۶- فیلتر شعبه

فیلتر شعبه شامل دو گزینه زیر است (پیکان شماره ۱۱):

– شعبه: با انتخاب این گزینه، شعبه های موجود در سیستم به صورت درختواره ای نمایش داده می شود و شما می توانید شعبه های مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشد، انتخاب نمایید.

نکته ۱: فیلتر شعبه در صورتی نمایش داده می شود که سیستم قفل چندشعبه ای داشته باشد.
نکته۲ : در فهرست شعبه، شعبه هایی نمایش داده می شود که کاربر دسترسی مشاهده آنها را داشته باشد.

– گروهبندی شعبه: با انتخاب این گزینه، گروه های تعریف شده برای شعبه به صورت درختواره ای نمایش داده می شود و شما می توانید گروه های مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش شرکت داشته باشند، انتخاب نمایید.

۷- فیلترثانویه  

در قسمت فیلتر ثانویه گزینه های زیر وجود دارد:

گزارش تراز آزمایشی در راهکاران

۱- شماره عطف: در صورتی که مقادیر از/ تا شماره عطف را وارد نمایید، گردش های سندهای حسابداری در محدوده شماره عطف مشخص شده را نمایش می دهد.

۲- وضعیت سند: با انتخاب این گزینه، تنها سندهای حسابداری با وضعیت مشخص شده در گزارش نمایش داده می شود.

۳ صادرکننده: در صورتی که این گزینه انتخاب شود، فقط اسنادی که تو.سط افراد انتخاب شده صادر شده اند، در گزارش در نظر گرفته می شود.

۴-بررسی کننده: در صورتی که این گزینه انتخاب شود، فقط اسنادی که تو.سط افراد انتخاب شده بررسی شده اند، در گزارش در نظر گرفته می شود.

۵- مانده/مبلغ: در صورتی که گزینه “مبلغ” انتخاب شود، مبالغ بدهکار بستانکار که در بازه های مشخص شده وجود داشته باشد، در گزارش نمایش داده می شود و در صورتی که گزینه “مانده” انتخاب شود، مانده های بدهکار بستانکار که در بازه های مشخص شده وجود داشته باشد، در گزارش نمایش داده می شود.

توجه داشته باشید در صورتی که در فیلترهای اولیه ویزگی “ارزی” انتخاب شده باشد مبنای محاسبه مبلغ یا مانده بر اساس ارز خواهد بود.

۶-  ارز: در صورتی که ارزهای خاصی را انتخاب نمایید، گزارش نمایش داده شده تنها سندهای حسابداری با ارزهای انتخاب شده را شامل می شود.

۷-  نوع مانده ارزی: این گزینه در صورتی فعال خواهد بود که در فیلتر اولیه ویژگی “ارزی” انتخاب شده باشد.این فیلتر شامل گزینه های زیر است:

  • حساب با مانده ریال و بدون مانده ارز : با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش  نمایش داده می شود که مانده ریال آن مخالف صفر بوده و مانده ارز آن ها برابر با صفر باشد.
  • حساب با مانده ارز و بدون مانده ریال : با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش نمایش داده می شود که مانده ارز آن مخالف صفر بوده و مانده ریال آن ها برابر با صفر باشد.
  • حساب با مانده ریال بدهکار و مانده ارز بستانکار :با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش نمایش داده می شود که مانده ریال آن بدهکار بوده و مانده ارز آن ها بستانکار باشد.
  • حساب با مانده ریال بستانکار و مانده ارز بدهکار : :با انتخاب این گزینه، تنها گردش حساب هایی در گزارش نمایش داده می شود که مانده ریال آن بستانکار بوده و مانده ارز آن ها بدهکار باشد.

۸- فیلتر حساب های اولویت بندی شده : در این بخش می توانید به ازای اولویت های انتخاب شده در گزارش، حساب های مورد نظرتان را برای محدود کردن نتیجه گزارش انتخاب نمایید.

گزارش تراز آزمایشی در راهکاران

– در تب معین امکان انتخاب حساب معین و گروهبندی معین وجود دارد .

-در تب سطوح تفصیلی انتخاب شده باشد، امکان انتخاب حساب تفصیلی و گروهبندی تفصیلی وجود دارد ( شماره ۱ ) . همچنین امکان فیلتر کردن نوع تفصیلی وجود دارد ( شماره ۲ ) .

  نکته : همه فیلتر ها با شرط “و” اعمال می شود .
    نکته : فیلتر بین حساب و گروهبندی با شرط ” یا ” اعمال می شود .

۹- شرح سند: با انتخاب این گزینه ، فقط اسنادی را که شرح هدر  آن ها مطابق با شرح انتخاب شده باشد، در گزارش نمایش داده شود.

۱۰-  شماره پیگیری: با انتخاب این گزینه، فقط اسنادی را که شماره پیگیری حساب معین آن ها مطابق با شماره انتخاب شده باشد، در گزارش نمایش داده شود.

۱۱ – تاریخ پیگیری: با انتخاب این گزینه، فقط اسنادی را که تاریخ پیگیری حساب معین آن ها مطابق با تاریخ انتخاب شده باشد، در گزارش نمایش داده شود.

۸- گزارش گیری به صورت لاتین

در صورتی که گزینه “لاتین” را در زمان گزارش گیری انتخاب نمایید، خروجی به زبان انگلیسی خواهد بود.
در گزارش لاتین، عنوان انگلیسی حساب ها و ارز بر اساس عنوان به زبان دوم نمایش داده می شود و در صورتی که عنوان به زبان دوم تعریف نشده باشد، مقدار آن خالی است.
نکته : در گزارش لاتین، خروجی از چپ به راست نمایش داده می شود. تاریخ ها میلادی هستند و اعداد به صورت انگلیسی نمایش داده می شود. همچنین عنوان قسمت های مختلف گزارش نیز به زبان انگلیسی نمایش داده می شود.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *