آموزش راهکاران -جلسه بیست و دوم آموزش گزارش ساختار حساب ها

گزارش ساختار حساب ها

مقدمه

گزارش ساختار حساب ها ، شامل کلیه اطلاعاتی می باشد که هنگام تعریف ساختار حساب ها برای گروه حساب ها، حساب های کل و حساب های معین تعیین کرده اید. به کمک این گزارش  می توانید در فضایی جامع کلیه اطلاعات مورد نیازتان را از ساختار حساب ها دریافت نمایید. اطلاعاتی مانند نوع و ماهیت حساب ها و کلیه حساب های مرتبط با هر حساب و سایر اطلاعاتی که در تعریف هر یک از حساب ها تعیین شده است از طریق این گزارش قابل دریافت خواهد بود.

گام های کاربری و ورود اطلاعات

از مسیر مالی => دفتر کل => گزارش ها، گزینه “گزارش ساختار حساب ها” را انتخاب نمایید.

گزارش ساختار حساب ها

در هر مرحله از گزارش ساختار حساب ها می توانید با انتخاب گزینه “گزارش” ، گزارش را مشاهده نمایید.
گزارش نمایش داده شده، همواره بر اساس فیلترهای انتخاب شده، ارائه می شود.

۱- فرمت گروه حساب

این فرمت (پیکان شماره ۱)، شامل گزینه های زیر است:

– عنوان به زبان دوم: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا عنوان به زبان دوم گروه حساب(در صورت وجود) نمایش داده می شود.

– وضعیت: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا وضعیت گروه حساب نمایش داده می شود.

– توضیحات: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا توضیحات گروه حساب (در صورت وجود) نمایش داده می شود.

۲- فرمت حساب کل

این فرمت (پیکان شماره ۲)، شامل گزینه های زیر است:

– عنوان به زبان دوم: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا عنوان به زبان دوم حساب کل(در صورت وجود) نمایش داده می شود.

– نوع: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا نوع حساب کل نمایش داده می شود.

– ماهیت: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا ماهیت حساب کل نمایش داده می شود.

– وضعیت: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا وضعیت حساب کل نمایش داده می شود.

– توضیحات: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا توضیحات حساب کل(در صورت وجود) نمایش داده می شود.

۳- فرمت حساب معین

 این فرمت (پیکان شماره ۳)، شامل گزینه های زیر است:

– عنوان به زبان دوم: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا عنوان به زبان دوم حساب معین (در صورت وجود) نمایش داده می شود.

– نوع: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا نوع حساب معین نمایش داده می شود.

– ماهیت: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا ماهیت حساب معین نمایش داده می شود.

– وضعیت: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا وضعیت حساب معین نمایش داده می شود.

– توضیحات: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا توضیحات حساب معین (در صورت وجود) نمایش داده می شود.

– ویژگی: با انتخاب این گزینه، در ستون هایی مجزا ویژگی های حساب معین شامل موارد زیر نمایش داده می شود:

  •  ویژگی ارزی: در صورتی که گزینه “ویژگی ارزی” برای حساب معین انتخاب شده باشد، در گزارش مقدار این ستون برابر با “دارد” می شود.
  • ویژگی پیگیری: در صورتی که گزینه “ویژگی پیگیری” برای حساب معین انتخاب شده باشد، در گزارش مقدار این ستون برابر با “دارد” می شود.
  • تسعیر پذیر: در صورتی که گزینه “تسعیرپذیر است” برای حساب معین انتخاب شده باشد، در گزارش مقدار این ستون برابر با “است” می شود.

– ارز پایه: با انتخاب این گزینه برای حساب های معین با ویژگی ارزی، در ستونی مجزا مقدار ارز پایه مشخص شده در ساختار حساب ها (در صورت وجود) نمایش داده می شود.

– تعداد سطوح: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا تعداد سطوح مشخص شده در ساختار حساب ها برای  حساب معین نمایش داده می شود.

– حساب طرف مقابل: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا کد حساب طرف مقابل مشخص شده در ساختار حساب ها به ازای هر حساب معین (در صورت وجود) نمایش داده می شود.

– نگاشت به حساب: با انتخاب این گزینه، در صورتی که دو دفتر کل وجود داشته باشد، در ستونی مجزا کد حساب معین از دفتر کل فرعی که به حساب معین از دفتر کل اصلی نگاشت شده است را نمایش می دهد.

– ویژگی مالیاتی: با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا دارا بودن ویژگی مالیاتی/مالیات پذیر را نمایش می دهد.

– انواع حساب مالیاتی : با انتخاب این گزینه، در ستونی مجزا نوع حساب مالیاتی(بر اساس نوع مالیاتی انتخاب شده در ساختار حساب ها) را نمایش می دهد.

نکته ۱ : تنها در دفتر کل اصلی، گزینه های مالیاتی نمایش داده می شود.
نکته ۲ : در صورتی گزینه “انواع حساب مالیاتی” قابل انتخاب است که گزینه “ویژگی مالیاتی” انتخاب شده باشد.

۴- فرمت گزارش ساختاری

این فرمت (پیکان شماره ۴)، شامل گزینه های زیر است:
– ساختار حساب ها: با انتخاب این گزینه، گزارشی از ساختار حساب های تعریف شده (شامل گروه حساب – حساب کل و حساب های معین) به صورت درختواره ای نمایش داده می شود.

– انواع تفصیلی تخصیص داده شده به سطوح: با انتخاب این گزینه، برای حساب های معینی که دارای سطح تفصیلی باشند، انواع تفصیلی تخصیص داده به تفکیک هر سطح را نمایش می دهد.

– حساب های معین طرف مقابل: با انتخاب این گزینه، فقط حساب های معینی در گزارش نمایش داده می شوند که به عنوان طرف مقابل یک یا چند حساب معین دیگر انتخاب شده باشد.

– حساب های نگاشت شده: این گزینه تنها در دفتر کل دوم نمایش داده می شود. با انتخاب این گزینه، فقط حساب های معینی نمایش داده می شوند که حداقل یک یا چند حساب از دفتر کل فرعی به آن ها نگاشت شده باشد.

در بخش بعدی گزارش تراز آزمایشی بررسی خواهد شد.

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *