آموزش راهکاران -جلسه بیست و یکم آموزش گزارش مرور حسابها

مرور حساب ها

مقدمه

گزارش مرور حسابها یکی از گزارش های پویای سیستم می باشد که با استفاده از آن می توانید در هر لحظه اطلاعات مربوط به آخرین تراکنش های مالی حساب های خود را هم در سطح تراز حساب ها و هم در سطح ثبت های حسابداری مشاهده نمایید.

کاربر با استفاده از این امکان می تواند تراز مربوط به هر یک از سطوح حساب (شامل گروه، کل، معین و تفصیلی ها) و کلیه انواع تفصیلی را مرور نمایید، کلیه ثبت های حسابداری مربوط به حساب مورد نظرتان را مشاهده نمایید و در صورت نیاز سند حسابداری هر یک از ثبت های مورد نظر را نیز ببینید.

این گزارش شامل گردش های بدهکار و بستانکار هر حساب و مانده آنها می باشد و در سطح ثبت های حسابداری هر حساب کلیه اقلام موجود در سند حسابداری نمایش داده می شود. به کمک این گزارش مرور حسابها می توانید گردش هر حساب را بر اساس سطوح مختلف آن مشاهده نمایید..

گام های کاربری و ورود اطلاعات

از مسیر مالی => دفتر کل => گزارش ها، گزینه “مرور حساب ها” را انتخاب نمایید.

نکته: برای تهیه گزارش مرور حسابها، ابتدا در قسمت محدوده اسناد فیلترهای مورد نظرتان را انتخاب نمایید، سپس مرور سطوح حساب مورد نظر را انتخاب نمایید. در صورتی که گزینه “حساب های بامانده” انتخاب شود(پیکان شماره ۱۹)، در گزارش نمایش داده شده تنها حساب های دارای مانده نمایش داده می شود.

۱- فیلتردوره مالی

– محدوده دوره های مالی مورد نظرتان را مشخص نمایید (پیکان شماره ۱). بر اساس مقادیر شروع و پایان دوره های مالی مورد نظرتان در گزارش مرور حساب ها، دوره های مالی پیش از شروع محدوده و پس از پایان محدوده در گزارش در نظر گرفته نخواهند شد.

۲- فیلتر نوع حساب

– در این بخش(پیکان شماره ۲)، می توانید نوع حساب های مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش مرور حسابها شرکت داشته باشد، محدود نمایید.

۳- فیلتر نوع تفصیلی

– در این بخش می توانید نوع تفصیلی های مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش مرور حسابها شرکت داشته باشند، محدود نمایید(پیکان شماره ۳).

۴- فیلتر نوع سند

– در این بخش می توانید نوع سندهای مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش مرور حسابها شرکت داشته باشند، محدود نمایید(پیکان شماره ۴).

۵- فیلتر وضعیت سند

– در این بخش می توانید وضعیت سندهای مورد نظرتان را که می خواهید در گزارش مرور حسابها شرکت داشته باشند، محدود نمایید(پیکان شماره ۵).

۶- فیلترهای محدوده گزارش گیری

– نوع فیلتر تاریخی مورد نظرتان را مشخص نمایید(پیکان شماره ۶). در صورتی که فیلتر “ماه” انتخاب شود، محدوده گزارش بر اساس ماه های موجود در محدوده دوره مالی انتخابی، مشخص می شود. در صورتی که فیلتر “تاریخ” انتخاب شود، محدوده گزارش بر اساس تاریخ  خواهد بود و در صورتی که فیلتر “شماره سند” انتخاب شود، محدوده گزارش بر اساس شماره سند تعیین می گردد.(پیکان شماره ۷).

۷- مشخص کردن بازه گزارش گیری

بازه گزارش گیری میتواند ماه – تاریخ یا شماره سند باشد.

۸- مرور گروه حساب

– در این بخش تمامی گروه های حساب موجود در سیستم به همراه گردش های بدهکار و بستانکار و مانده آن ها با در نظر گرفتن فیلترهای مشخص شده، نمایش داده می شود(پیکان شماره ۸).

۹- مرور کل

– در این بخش تمامی حساب های کل موجود در سیستم به همراه گردش های بدهکار و بستانکار و مانده آن ها با در نظر گرفتن فیلترهای مشخص شده، نمایش داده می شود(پیکان شماره ۹).

۱۰- مرور معین

– در این بخش تمامی حساب های معین موجود در سیستم به همراه گردش های بدهکار و بستانکار و مانده آن ها با در نظر گرفتن فیلترهای مشخص شده، نمایش داده می شود(پیکان شماره ۱۰).

۱۱- مرور سطوح تفصیلی

– در این بخش به تفکیک هر سطح،  تمامی حساب های تفصیلی موجود در سیستم به همراه گردش های بدهکار و بستانکار و مانده آن ها با در نظر گرفتن فیلترهای مشخص شده،، نمایش داده می شود(پیکان شماره ۱۱).

۱۲- مرور ارز

– این بخش نمایش دهنده تمامی ارزهای تعریف شده در سیستم به همراه گردش های ریالی، مانده ریالی و مانده ارزی آن ها با در نظر گرفتن فیلترهای مشخص شده، است. همچنین با استفاده از گزینه “اطلاعات ارزی” به ازای ارز انتخاب شده، گردش بدهکار و بستانکار ارزی به همراه مانده ارزی آن ها را به صورت جداگانه نمایش می دهد(پیکان شماره ۱۲). لازم به ذکر است که گردش ها و مانده های ارزی بر اساس ارز مبنا است.

۱۳- مرور پیگیری

– در این بخش تمامی قلم های سند حسابداری که شماره و تاریخ پیگیری داشته باشند، بر اساس گردش بدهکار و بستانکار و مانده آن ها با در نظر گرفتن فیلترهای مشخص شده، نمایش داده می شود(پیکان شماره ۱۳).

۱۴- مرور شعبه

– در این بخش  تمامی شعبه های تعریف شده بر اساس گردش بدهکار و بستانکار و مانده آن ها با در نظر گرفتن فیلترهای مشخص شده، نمایش داده می شود(پیکان شماره ۱۴).

نکته ۱: فیلتر شعبه در صورتی نمایش داده می شود که سیستم قفل چندشعبه ای داشته باشد.
 نکته۲ : در فهرست شعبه، شعبه هایی نمایش داده می شود که کاربر دسترسی مشاهده آنها را داشته باشد.

 

۱۵- مرور تفصیلی

– در این بخش گردش بدهکار و بستانکار و مانده تمامی انواع تفصیلی تعریف شده در سیستم با در نظر گرفتن فیلترهای مشخص شده، نمایش داده می شود(پیکان شماره ۱۵).

نکته :گردش های حساب تفصیلی در این بخش بر اساس تمامی سطوح است.
در هر مرحله از مرور که باشید با انتخاب دکمه  می توانید از گزارش نمایش داده شده، چاپ بگیرید.

۱۶- مشاهده گردش

در هر سطح از مرور حساب ، امکان مشاهده ریز گردش های حساب وجود دارد(پیکان شماره ۱۶) با انتخاب این گزینه، فرم زیر نمایش داده می شود :

در این قسمت گزینه های زیر وجود دارد:

      ۱- مشاهده سند

با انتخاب قلم مورد نظرتان و گزینه “مشاهده سند” (پیکان شماره ۱)، سند حسابداری مربوطه نمایش داده می شود و قلم انتخابی در سند مشخص شده است.

     ۲- گزارش خلاصه با احتساب مانده از ابتدای دوره

در این قسمت (پیکان شماره ۲)، می توانید به صورت لاتین یا فارسی گزارش گیری نمایید.

  • با انتخاب گزینه “خلاصه با احتساب مانده از ابتدای دوره(فارسی)” ، ثبت های گردش مورد نظر با در نظر گرفتن مانده آن ها در اولین دوره قبل از محدوده فیلتر شده که سند افتتاحیه داشته باشد، نمایش داده می شود.اطلاعات در گزارش به زبان فارسی نمایش داده می شود.
  • با انتخاب گزینه “خلاصه با احتساب مانده از ابتدای دوره(لاتین)” ، ثبت های گردش مورد نظر با در نظر گرفتن مانده آن ها در اولین دوره قبل از محدوده فیلتر شده که سند افتتاحیه داشته باشد، نمایش داده می شود.اطلاعات در گزارش، به زبان انگلیسی نمایش داده می شود.در گزارش لاتین تاریخ ها میلادی، اعداد لاتین، حساب ها و ارز بر اساس عنوان به زبان دوم تعریف شده، نمایش داده می شوند.

   ۳- گزارش خلاصه بدون احتساب مانده از ابتدای دوره

در این قسمت (پیکان شماره ۳)، می توانید به صورت لاتین یا فارسی گزارش گیری نمایید.

  • با انتخاب گزینه “خلاصه بدون احتساب مانده از ابتدای دوره(فارسی)” ، ثبت های گردش حسابداری بدون در نظر گرفتن مانده آن ها در دوره قبل از محدوده فیلتر شده، نمایش داده می شود.اطلاعات در گزارش به زبان فارسی نمایش داده می شود.
  • با انتخاب گزینه “خلاصه بدون احتساب مانده از ابتدای دوره(لاتین)” ، ثبت های گردش مورد نظر بدون در نظر گرفتن مانده آن ها در دوره قبل از محدوده فیلتر شده، نمایش داده می شود.اطلاعات در گزارش، به زبان انگلیسی نمایش داده می شود.در گزارش لاتین تاریخ ها میلادی، اعداد لاتین، حساب ها و ارز بر اساس عنوان به زبان دوم تعریف شده، نمایش داده می شوند.

   ۴- گزارش کامل 

در این قسمت (پیکان شماره ۴)، می توانید به صورت لاتین یا فارسی گزارش گیری نمایید.

  • با انتخاب گزینه “کامل(فارسی)”، تمامی اقلام نمایش داده شده در سند حسابداری نمایش داده می شود. اطلاعات در گزارش به زبان فارسی نمایش داده می شود.
  • با انتخاب گزینه “کامل(لاتین)”، تمامی اقلام نمایش داده شده در سند حسابداری نمایش داده می شود. اطلاعات در گزارش، به زبان انگلیسی نمایش داده می شود.در گزارش لاتین تاریخ ها میلادی، اعداد لاتین، حساب ها و ارز بر اساس عنوان به زبان دوم تعریف شده، نمایش داده می شوند.

۵- مانده در خط به انتخاب کاربر

با انتخاب قلم مورد نظر در مشاهده گردش حساب (همانند شکل زیر)، این گزینه فعال می شود که مانده مرحله مرور رفته شده تا آن قلم با احتساب مانده ابتدای دوره را نمایش می دهد. این انتخاب مانده در خط یک سطر را به انتخاب کاربر نمایش می دهد .

مانده در خط در فرمی مشابه فرم زیر نمایش داده می شود :

 ۶- مانده در خط برای همه سطرها

با انتخاب گزینه ” نمایش مانده در خط ” در بالای فرم ، دو ستون مانده در خط بدهکار و مانده در خط بستانکار برای تمام سطرها نمایش داده می شود . نحوه محاسبه مانده در خط مانند توضیحات شماره ۵ می باشد .

۷- نمایش فیلد تعدادی

در صورتی که در تنظیمات سیستم ، ویژگی تعدادی فعال شده باشد ، در نمایش گردش حساب معین ، یک ستون برای نمایش تعداد ثبت شده در سند ، به فرم گردش حساب اضافه می شود .

همچنین در گزارش کامل ، کاربر می تواند ستون تعداد و مانده تعدادی در پایان بازه گزارشگیری را مشاهده نماید .

۱۷- صدور اعلامیه

در سطح حساب تفصیلی و یا نوع تفصیلی می توان با انتخاب گزینه “صدور اعلامیه ” (پیکان شماره ۱۷)، اعلامیه بدهکار یا بستانکار  برای گردش های مورد نظر صادر نمود. با انتخاب این گزینه، فرم زیر نمایش داده می شود:

در این قسمت گزینه های زیر وجود دارد :

   ۱- صدور اعلامیه 

با انتخاب این گزینه (پیکان شماره ۱)، برای گردش های انتخاب شده می توان اعلامیه بدهکار یا بستانکار صادر نمود.

در قسمت امکانات جانبی در صدور سند حسابداری در مورد صدور اعلامیه به طور کامل توضیح داده شده است.

  ۲- اعلامیه های صادر شده

با انتخاب این گزینه (پیکان شماره ۲)، اعلامیه های صادر شده برای قلم انتخابی را نمایش می دهد.

نکته : در تمامی مراحل مرور، با انتخاب ریز مرور (پیکان شماره ۱)، می توان به سطوح دیگر مرور ریز شد.

نکته : در هر مرحله ای از مرور که باشید، مسیر پیموده شده نمایش داده می شود و با انتخاب هر مرحله می توانید به مراحل قبلی بازگردید.

۱۸- فیلتر مجدد

با انتخاب این گزینه(پیکان شماره ۱۸)، فیلترهای انتخاب شده برای  محدوده گزارشگیری اعمال می شود.. همچنین در هر مرحله از مرور که باشید، می توانید با انتخاب دکمه بروزرسانی فیلترهای انتخابی را در گزارش اعمال نمایید.

۱۹- نمایش حسابها با مانده

۲۰- چاپ

با انتخاب این گزینه(پیکان شماره ۲۰)، می توانید در هر مرحله از مرور حساب ها، به صورت فارسی یا لاتین از گزارش چاپ بگیرید.

توجه داشته باشید که برای نمایش عنوان حساب ها، ارز، شعبه به زبان لاتین باید فیلد “عنوان به زبان دوم” مربوطه تکمیل شده باشد.

۲۱- اطلاعات ارزی

در صورتی که در یکی از مراحل مرور، مرور ارز را انتخاب کرده باشید، از آن مرحله به بعد، به مرور حساب ها ستون “مانده ارز” اضافه می شود که بر اساس فیلترهای تعیین شده ، مانده ارز را نمایش می دهد:

همچنین در این صورت گزینه “اطلاعات ارزی” فعال می شود که با انتخاب آن فرمی مشابه زیر نمایش داده می شود :

در این فرم بر اساس ارزهایی که در محدوده مشخص شده، گردش دارند به تفکیک بر اساس گردش بدهکار/بستانکار ارزی و مانده ارزی نمایش می دهد.

توجه داشته باشید که در اطلاعات ارزی تمامی گردش ها و مانده ها بر اساس ارز مربوطه نمایش داده می شود.

با انتخاب گزینه مشاهده گردش (پیکان شماره ۱)، می توانید گردش های مربوط به ارز را مشاهده نمایید . توضیحات این قسمت همانند توضیحات بخش مشاهده گردش می باشد.

با انتخاب گزینه چاپ(پیکان شماره۲)، می توانید به صورت لاتین یا فارسی از اطلاعات ارزی چاپ بگیرید.

۲۲- آنالیز

با انتخاب این گزینه(پیکان شماره ۲۲)، بر اساس فیلترهای انتخاب شده در مرور حساب ها و مسیر پیموده شده ، فرم آنالیز باز می شود.

توجه داشته باشید در صورتی که در مراحل مرور حساب معین وجود داشته باشد، نوع آنالیز “حساب” و در صورتی که در مراحل مرور تفصیلی و یا سطح وجود داشته باشد ولی حساب معین وجود نداشته باشد نوع آنالیز “تفصیلی” خواهد بود.
نکته : در صورتی که در مراحل مرور، ارز وجود داشته باشد ویژگی آنالیز “ارزی” در غیر اینصورت “غیر ارزی” است.
احتمالا” مطالب زیر برای شما مفید باشد:

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *