هر آنچه که برای محاسبه نسبتهای مالی میخواهید

در جدول زیر مجموعه محاسبه نسبتهای مالی مورد نیاز برای تجزینه و تحلیل عملکرد شرکت و صورتهای مالی قرار داده شده است.

لازم به توضیح است که محاسبه نسبتهای مالی در ستون مکانیزم محاسبه  نسبت در جدول زیر قرار داده شده است. عبارت بالا و پایین هر نسبت همان صورت و مخرج کسر میباشد.

 

ردیف نسبتهای مالی مکانیزم محاسبه نسبت
۱ نسبت جاری دارایی جاری
بدهی جاری
۲ نسبت آنی آندسته از دارائیهای جاری که جهت تبدیل به نقد زمان بیشتری لازم دارند
م(موجودی کالا + پیش پرداخت هزینه ها + …)  – دارایی جاری
بدهی جاری
۳ نسبت نقد سرمایه گذاریهای کوتاه مدت + موجودی نقدی
بدهی جاری
۴ نسبت گردش نقدی وجه نقد  حاصل از عملیات
بدهیهای جاری
۵ نسبت دارائیهای جاری دارایی جاری
کل دارایی ها
۶ نسبت نقد فرمول دوم داراییهای نقدی
بدهی جاری
۷ نسبت کفایت نقد وجوه نقد حاصل از عملیات
سود نقدی تقسیم شده + خرید دارائیهای ثابت + بازپرداخت بدهیهای بلند مدت
۸ پوشش خالص بدهی های جاری از محل وجوه حاصل از عملیات دارائی آنی – بدهی جاری
وجوه حاصل از عملیات
۹ نسبت دارائیهای مورد وثیقه قیمت تمام شده دارائیهای مورد وثیقه
متوسط قیمت تمام شده مجموع دارائیها
۱۰ نسبت کالا به سرمایه در گردش موجودی کالا
سرمایه در گردش
۱۱          نسبت گردش سرمایه جاری                  ( سرمایه در گردش) فروش خالص
متوسط سرمایه در گردش
۱۲ دفعات گردش سرمایه در گردش فروش نقدی
میانگین سرمایه در گردش
۱۳ نسبت بازده سرمایه در گردش سود خالص
متوسط سرمایه در گردش
۱۴ نسبت موجودیها به سرمایه در گردش موجودیها
سرمایه در گردش
۱۵ فروش نسیه روزانه فروش نسیه سالیانه
۳۶۰
۱۶ نسبت گردش حسابهای دریافتنی فروش
متوسط حسابهای دریافتنی
۱۷ دوره زمانی ( روز ) وصول مطالبات ۳۶۰*   متوسط مطالبات
                           فروش نسیه سالیانه
۱۸ دوره زمانی ( روز ) وصول مطالبات ۳۶۰
نسبت گردش مطالبات ( حسابهای دریافتنی تجاری )
۱۹ نسبت گردش حسابهای دریافتنی تجاری فروش نسیه
متوسط حسابهای دریافتنی تجاری
۲۰ نسبت گردش حسابهای دریافتنی فروش خالص
متوسط حسابهای دریافتنی تجاری
۲۱ دوره (مدت)گردش کالا(موجودیها) ۳۶۰
دفعات گردش موجودی کالا
۲۲ دوره (مدت)گردش کالا(موجودیها) متوسط موجودیهای کالا*۳۶۰
بهای تمام شده کالای فروش رفته
۲۳ دفعات واریز بستانکاران تجاری موجودی کالای ابتدای دوره-موجودی کالای پایان دوره+بهای تمام شده کالای فروش رفته
(مانده حساب پایان دوره بستانکاران تجاری+مانده حساب ابتدای دوره بستانکاران جاری)
۲۴ دوره(روز)واریز بستانکاران تجاری ۳۶۰
دفعات واریز بستانکاران تجاری(حسابهای پرداختنی تجاری)
۲۵ نسبت گردش مطالبات فروش نسیه سالیانه
متوسط مطالبات ناشی از حسابهای دریافتنی تجاری
۲۶ متوسط حسابهای دریافتنی تجاری فروش نسیه
نسبت گردش مطالبات تجاری
۲۷ تعداد دفعات گردش کالا بهای تمام شده کالای فروش رفته
متوسط موجودیهای کالا
۲۸ تعداد دفعات گردش کالا فروش سالیانه
متوسط موجودیها
۲۹ نسبت گردش داراییهای جاری فروش
داراییهای جاری
۳۰ نسبت گردش داراییهای ثابت در آمد فروش
ارزش دفتری داراییهای ثابت
۳۱ نسبت گردش مجموع داراییها قیمت تمام شده تولید
ارزش دفتری داراییهای ثابت
۳۲ گردش کل دارائیها درآمد فروش
متوسط مجموع دارائیها
۳۳ حقوق صاحبان سهام به مجموع دارائیها حقوق صاحبان سهام
مجموع دارائیها
۳۴ بدهیهای به ارزش ویژه مجموع بدهیها
ارزش ویژه ( حقوق صاحبان سهام )
۳۵ دارایی ثابت به ارزش ویژه دارایی ثابت
ارزش ویژه ( حقوق صاحبان سهام )
۳۶ نسبت بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام بدهیهای جاری
حقوق صاحبان سهام
۳۷ نسبت بدهیهای بلند مدت به حقوق صاحبان سهام بدهیهای بلند مدت
حقوق صاحبان سهام
۳۸ نسبت بدهیها به ارزش بازار سهام مجموع بدهیها
مجموع ارزش بازار سهام شرکت
۳۹ نسبت پوشش هزینه بهره هزینه های غیر نقدی+(مالیات+هزینه بهره)+سود خالص
هزینه بهره
۴۰ نسبت پوشش بهره بر مبنای نقدی وجوه نقد حاصل از عملیات+هزینه بهره پرداختی
هزینه بهره(هزینه تامین مالی)
۴۱ نسبت  بدهیهای ارزی به سرمایه گذاری ارزی درآمدهای ارزی
بدهیهای ارزی
۴۲ نسبت بدهیهای جاری به حقوق صاحبان سهام بدهیهای ارزی
سرمایه گذاریهای ارزی
۴۳ نسبت گردش نقدی به بدهیها گردش نقدی وجوه حاصل از عملیات
جمع بدهیها
۴۴ نسبت گردش نقدی برای بدهیهای بلند مدت گردش نقدی وجوه حاصل از عملیات
بدهیهای بلند مدت
۴۵ پوشش نقدی بدهیهای بلند مدت گردش نقدی وجوه حاصل از عملیات
بدهیهای بلند مدت باز پرداخت شده
۴۶ نسبت گردش نقدی برای بدهیهای جاری گردش نقدی وجوه حاصل از عملیات
بدهیهای جاری
۴۷ نسبت حاشیه سود ناخالص سود ناخالص
فروش خالص
۴۸ نسبت حاشیه سود خالص(بازده فروش) سود خالص
فروش خالص
۴۹ نسبت حاشیه سود عملیاتی سود عملیاتی
فروش خالص
۵۰ نسبت بازده مجموع دارائیها ROA سود خالص قبل از مالیات و هزینه بهره
متوسط مجموع دارائیها
۵۱ بازده دارائیها هزینه های مالی + سود عملیاتی
متوسط مجموع دارائیها
۵۲ (R.O.I.C) سود عملیاتی
متوسط مجموع دارائیهای مراکز سرمایه گذاری
۵۳ سودعملیاتی به فروش سود عملیاتی
فروش
۵۴ نسبت فروش متوسط سرمایه گذاری فروش
متوسط مجموع دارائیهای مراکز سرمایه گذاری
۵۵ نسبت بازده حقوق صاحبان سهام (ROE) سود خالص
متوسط حقوق صاحبان سهام
۵۶ ضریب حقوق صاحبان سهام متوسط مجموع دارائیها
متوسط حقوق صاحبان سهام
۵۷ درآمد فروش به حقوق صاحبان سهام فروش
حقوق صاحبان سهام
۵۸ شاخص سودمندی اخذ تسهیلات ROE
ROA
۵۹ EPS سود سهام ممتاز – سود خالص پس از مالیات
تعداد سهام عادی
۶۰ (DPS) سود نقدی هر سهم سود تقسیم شده بین سهامداران عادی
تعداد سهام عادی
۶۱ جریان نقدی هر سهم وجوه نقد حاصل از عملیات
تعداد سهام عادی
۶۲ توان پرداخت سود نقدی وجوه نقد حاصل از عملیات
سود عملیاتی
۶۳ بازده سرمایه و ارزش بازار سود خالص بعد از کسر مالیات
ارزش روز کل سهام
۶۴ نسبت پرداخت سود سهام سود سهام پرداختی به هر سهم (DPS)
سود هر سهم (EPS)
۶۵ P/E قیمت روز هر سهم
EPS
۶۶ ارزش دفتری هر سهم عادی سهام ممتاز – حقوق صاحبان سهام
تعداد سهام عادی منتشره
۶۷ نسبت ارزش بازار به ارزش دفتری ارزش بازار سهم
ارزش دفتری سهم
۶۸ سود سرانه کارکنان سود قبل از مالیات ، بهره و اقلام فوق العاده
متوسط تعداد کارکنان
۶۹ حجم فروش سرانه کارکنان حجم فروش
تعداد متوسط کارکنان

۱ دیدگاه در “ هر آنچه که برای محاسبه نسبتهای مالی میخواهید”

  1. Avatar توسط تجهیزیار گفته است :پاسخ

    جالب بود ! سپاس از اطلاعات تان !

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *