آموزش راهکاران -جلسه هفتم صدور سند حسابداری

صدور سند حسابداری

مقدمه

هر رویداد مالی که در سازمان ها اتفاق می افتد در نهایت منجر به صدور یک سند حسابداری می گردد. در واقع اسناد حسابداری مبنایی برای تهیه گزارشات درون سازمانی و برون سازمانی و همچنین تنظیم دفاتر قانونی هستند.

گام های کاربری و ورود اطلاعات

۱٫ ابتدا فرم سند حسابداری را از مسیر مالی=> دفتر کل=> اسناد =>گزینه ” صدور سند حسابداری”،  انتخاب نمایید. فرمی مشابه شکل زیر به شما نمایش داده می شود:

 

 ۲٫ شروع به تکمیل اطلاعات فیلد های ارائه شده در فرم صدور سند نمایید.

همانگونه که مشاهده می نمایید فرمی به شما نمایش داده می شود که شامل دو بخش اطلاعات است:

الف) اطلاعات سربرگ:

مقادیر هر یک از فیلدهای ارائه شده در سربرگ را ورود اطلاعات نمایید.

مقدار فیلد” تاریخ” باید در محدوده زمانی دوره مالی جاری انتخابی شما باشد.

مقدار فیلد “شماره سند” توسط سیستم ورود اطلاعات می شود. به این ترتیب که به ازای اسناد حسابداری در دوره مالی و دفتر کل جاری انتخابی، همواره مقدار این فیلد از عدد ۱ شروع می شود و با صدور اسناد حسابداری دیگر در همان دوره مالی و دفتر کل یک واحد به آخرین شماره اضافه می گردد.

مقدار فیلد “شماره روزانه” سند توسط سیستم ورود اطلاعات می شود، شماره روزانه به ترتیب صدور اسناد در هر روز در دوره مالی و دفتر کل جاری انتخابی از عدد ۱ شروع می شود و با صدور اسناد حسابداری دیگر در همان روز و همان دوره مالی و دفتر کل یک واحد به آخرین شماره اضافه می گردد.

مقدار فیلد “شماره عطف” نیز توسط سیستم ورود اطلاعات می شود. مقدار این فیلد به ازای دفتر کل، دوره مالی و شعبه جاری انتخاب شده تعیین می گردد. عدد شروع شماره عطف بر اساس مقداری خواهد بود که به ازای هر شعبه در پیکربندی دفتر کل، پیشتر مشخص نموده اید.

توجه داشته باشید که مقادیر فیلد های “شماره سند”، “شماره روزانه” و “شماره عطف” پس از ذخیره سند حسابداری توسط سیستم تعیین خواهند شد.

شعبه موردنظرتان را از قسمت “شعبه” انتخاب نمایید.

نکته ۱: فیلتر شعبه در صورتی نمایش داده می شود که سیستم قفل چندشعبه ای داشته باشد.
نکته۲ : در فهرست شعبه، شعبه هایی نمایش داده می شود که کاربر دسترسی مشاهده آنها را داشته باشد.

ب) اطلاعات قلم:

ابتدا یک قلم ایجاد نمایید و سپس مقادیر فیلدهای قلم را ورود اطلاعات نمایید.

برای ایجاد یک قلم لازم است از کلید Insert و یا گزینه “افزودن” در نوار ابزار پایین فرم استفاده کنید.

فیلدهایی که در قسمت اقلام سند حسابداری به شما نمایش داده می شود به شرح زیر می باشد:

* وضعیت مالیاتی: مقدار این فیلد توسط سیستم تعیین می شود و در صورتی که برای قلم ایجاد شده اطلاعات مالیاتی درج کرده باشید، مقدار خواهد گرفت. به عبارت دیگر این فیلد نمایانگر این است که آیا برای یک رکورد از سند حسابداری اطلاعات مالیاتی تعیین نموده اید یا خیر.

* ردیف: مقدار این فیلد توسط سیستم تعیین می شود. برای اولین قلمی که ایجاد نموده اید مقدار ۱ به آن داده می شود و به ازای اقلام بعدی سند حسابداری یک واحد به آخرین مقدار شماره ردیف اضافه می شود.

* کد حساب معین: از این فیلد می توانید حساب معین مورد نظرتان را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید که تنها امکان انتخاب حساب های معین “فعال” برای این فیلد وجود خواهد داشت.

* سطح تفصیلی ۴ تا ۹: به ازای هر سطح تفصیلی یک فیلد نمایش داده می شود. تعداد سطوح تفصیلی بر اساس آنچه در پیکربندی سیستم انتخاب نموده اید تعیین می شود.

فیلدهای سطوح تفصیلی پس از انتخاب حساب معین مورد نظرتان قابلیت ورود اطلاعات خواهند داشت. به ازای هر حساب معین انتخاب شده تعداد سطوحی فعال و قابل ورود اطلاعات می شود که به آن حساب معین در بخش تعریف ساختار حساب ها تخصیص یافته باشند.

* شرح : به ازای هر قلمی که در سند حسابداری ایجاد می شود، امکان ورود فیلد شرح وجود دارد. در زمان ثبت موقت کنترل می شود که حتما مقدار فیلد شرح وارد شده باشد ولی در زمان ثبت یادداشت می توانید این فیلد را وارد نکنید.

با استفاده از امکان اضافه کردن شرح به عنوان شرح پیش فرض (پیکان مشخص شده) می توانید شرح وارد شده را به عنوان شرح پیش فرض حساب معین انتخاب شده در آن قلم، ذخیره نمایید.

* شرح به زبان دوم  : در این فیلد می توانید در صورت نیاز، شرح به زبان دوم قلم ایجاد شده را وارد نمایید.وارد کردن مقدار برای این فیلد اختیاری است.

* مبلغ بدهکار / بستانکار: یکی از این دو فیلد را می توانید ورود اطلاعات نمایید. مقداری که برای این فیلد تعیین می کنید منطبق با ارز عملیاتی ای است که پیشتر در بخش پیکربندی سیستم انتخاب نموده اید. بنابراین ویژگی هایی مانند تعداد ارقام اعشار، روش گرد کردن مبلغ و واحد مبادله بر اساس ویژگی های تعیین شده برای ارز عملیاتی است که هنگام معرفی آن ارز مشخص نموده اید.

* شماره پیگیری و تاریخ پیگیری: در صورت تحقق دو شرط زیر امکان ورود اطلاعات برای این دوفیلد وجود خواهد داشت:

الف) در پیکربندی سیستم، امکان مشاهده اطلاعات پیگیری انتخاب شده باشد. در غیر این صورت دو فیلد مذکور در اقلام سند حسابداری نمایش داده نمی شوند.

ب) حساب معین انتخاب شده برای قلم مورد نظر دارای ویژگی پیگیری باشد. در غیر این صورت دو فیلد مذکور غیر فعال بوده و امکان ورود اطلاعات نخواهند داشت.

توجه داشته باشید، در صورتی که در پیکربندی سیستم، ورود اطلاعات پیگیری اجباری باشد، لازم است برای اقلام اسنادی که حساب معین آنها دارای ویژگی پیگیری است، مقادیر این دو فیلد ورود اطلاعات شوند.

تعداد: در صورت تحقق دو شرط زیر امکان ورود اطلاعات برای این فیلد وجود خواهد داشت:

الف) در پیکربندی سیستم، امکان تعداد انتخاب شده باشد. در غیر این صورت فیلد تعداد در اقلام سند حسابداری نمایش داده نمی شوند.

ب) حساب معین انتخاب شده برای قلم مورد نظر دارای ویژگی تعدادی باشد. در غیر این صورت فیلد تعداد غیر فعال بوده و امکان ورود اطلاعات نخواهند داشت.

توجه داشته باشید، در صورتی که در پیکربندی سیستم، ورود اطلاعات تعدادی اجباری باشد، لازم است برای اقلام اسنادی که حساب معین آنها دارای ویژگی تعدادی است، مقدار این فیلد ورود اطلاعات شود.

قادیر قلم سند حسابداری ارزی

در صورتی که حساب معین انتخاب شده برای حداقل یک قلم از یک سند حسابداری دارای ویژگی ارزی باشد، سند حسابداری مذکور به عنوان یک سند ارزی تلقی خواهد شد. برای اینگونه اقلام از اسناد حسابداری دو گونه رفتار وجود خواهد داشت:

الف) قبل از ورود اطلاعات قلم مذکور گزینه  را از نوار ابزار بالای فرم صدور سند حسابداری، انتخاب نموده اید:

در این شرایط در بخش فیلد های قلم سند حسابداری ۶ فیلد به شرح زیر نمایش داده می شود:

در صورتی این ۶ فیلد فعال خواهند بود که حساب معین انتخاب شده در فیلد حساب معین قلم مذکور دارای ویژگی ارزی باشد.

* ارز: مقدار این فیلد را می توانید از بین ارز هایی که پیشتر در سیستم معرفی نموده اید، انتخاب کنید.

در صورتی که برای حساب معینی که در قلم مورد نظرتان انتخاب نموده اید، ارز پایه مشخص شده باشد، مقدار این فیلد توسط سیستم به صورت پیش فرض با آن ارز تکمیل می شود.
در صورتی که برای آخرین سطح تفصیلی که در قلم مورد نظرتان انتخاب نموده اید، ارز پیش فرض مشخص شده باشد، مقدار این فیلد توسط سیستم به صورت پیش فرض با آن ارز تکمیل می شود.

* ارز مبنا: مقدار این فیلد به صورت پیش فرض برابر با مقدار فیلد” ارز” است. در صورتی که ارزی که مبنای مبادله اولیه شما بوده است با ارز مبادله در حال ثبت متفاوت است، مقدار این فیلد را باید مشخص نمایید.

* نرخ ارز: می توانید نرخ ارز مورد نظرتان را از میان نرخ های ارز پیشتر تعریف شده انتخاب نمایید. به صورت پیش فرض آخرین نرخ ارزی که تاریخ موثر آن در محدوده دوره مالی جاری بوده و از تاریخ سربرگ سند حسابداری کوچکتر است نمایش داده می شود.

در صورتی که در پیکربندی دفتر کل امکان استفاده از نرخ ارز دستی انتخاب شده باشد می توانید با کلیک بر گزینه که در گوشه سمت چپ فیلد نرخ ارز وجود دارد، نرخ ارز مورد نظرتان به صورت دستی وارد نمایید.

* مبلغ ارز: مقدار این فیلد را می توانید بر اساس مبلغ ارز مبادله در حال ثبت ورود اطلاعات نمایید.

توجه داشته باشید که در خصوص قلمی که اطلاعات ارزی آن را ورود اطلاعات می کند، با ورود اطلاعات دو تا از سه فیلد “مبلغ بدهکار / بستانکار”، “نرخ ارز” و “مبلغ ارز” فیلد سوم باقی مانده بر اساس دو فیلد ورود اطلاعات شده توسط سیستم محاسبه می شود.
توجه داشته باشید که نرخ ها ی ارز و تبدیل بر اساس نسبت تبدیل های پیشتر تعریف شده است. نماد به معنی نسبت تبدیل مستقیم است که نشان دهنده نسبت تبدیل ارز به ارز مبنای قلم سند حسابداری است و نماد به معنی نسبت تبدیل معکوس است که نشان دهنده نسبت تبدیل ارز مبنا به ارز در قلم سند حسابداری است.

در صورتی که سه فیلد “مبلغ بدهکار / بستانکار”، “نرخ ارز” و “مبلغ ارز” دارای مقدار شوند، یکی از این سه فیلد که در پیکربندی دفتر کل به عنوان “عامل ثابت” انتخاب شده است، غیر قابل ویرایش می شود. فیلدی که به عنوان عامل ثابت انتخاب شده است با علامت قفل زرد رنگی در گوشه سمت چپ آن فیلد (پیکان شماره ۱) مشخص شده است. دو فیلد دیگر که عامل ثابت نستند با علامت قفل طوسی رنگ (دو پیکان دیگر) مشخص شده اند.

 

* نرخ تبدیل: می توانید نرخ ارز مورد نظرتان را از میان نرخ های ارز پیشتر تعریف شده انتخاب نمایید. به صورت پیش فرض آخرین نرخ ارزی که تاریخ موثر آن در محدوده دوره مالی جاری بوده و از تاریخ سربرگ سند حسابداری کوچکتر است نمایش داده می شود.

* مبلغ به ارز مبنا: به صورت پیش فرض مقدار مبلغ به ارز مبنا بر اساس مبلغ ارز و نرخ تبدیل ارز محاسبه می شود و امکان تغییر آن وجود دارد. با تغییر مبلغ به ارز مبنا، سایر فیلدهای ارزی تغییر نمی کند.

در صورتی که در پیکربندی دفتر کل امکان استفاده از نرخ ارز دستی انتخاب شده باشد می توانید با کلیک بر گزینه که در گوشه سمت چپ فیلد نرخ ارز وجود دارد، نرخ ارز مورد نظرتان به صورت دستی وارد نمایید.
سه فیلد “ارز مبنا” و “نرخ تبدیل” و “مبلغ به ارز مبنا” را در صورتی می توانید مشاهده کنید که در پیکربندی دفتر کل امکان مشاهده این دو فیلد وجود داشته باشد.

ب) قبل از ورود اطلاعات قلم مذکور گزینه  را از نوار ابزار بالای فرم صدور سند حسابداری، انتخاب نکرده اید:

در این شرایط هیچ یک از فیلدهای ارزی که در بند الف به آنها اشاره شد نمایش داده نمی شود. در صورتی  که تا پایان ذخیره (ثبت موقت) سند حسابداری، همچنان گزینه” سند ارزی” را انتخاب ننمایید، پس از ثبت موقت مقادیر فیلدهای ارائه شده در بند (الف) توسط سیستم و به صورت اتوماتیک به شرح زیر ورود اطلاعات می شوند:

* ارز: برابر با ارز عملیاتی خواهد بود.
* ارز مبنا: برابر با ارز عملیاتی خواهد بود.
* نرخ ارز: برابر با ۱ و غیر قابل ویرایش خواهد بود.

همواره در صورتی که مقدار فیلد “ارز” برابر با ارز عملیاتی مشخص شده در پیکربندی دفتر کل باشد، مقدار فیلد” نرخ ارز” برابر با ۱ و غیر قابل ویرایش خواهد بود.

* مبلغ ارز: مقدار این فیلد برابر با مقدار مبلغی است که در یکی از دو فیلد “بدهکار” یا “بستانکار” همین قلم وارد کرده اید.

همواره در صورتی که مقدار فیلد “ارز” برابر با ارز عملیاتی مشخص شده در پیکربندی دفتر کل باشد، مقدار فیلد “مبلغ ارز” برابر با مقدار یکی از دو فیلد “بدهکار” یا “بستانکار” بوده و غیر قابل ویرایش خواهد بود.

* نرخ تبدیل: برابر با ۱ و غیر قابل ویرایش خواهد بود.

* مبلغ به ارز مبنا: برابر با مبلغ ارز و قابل ویرایش خواهد بود.

همواره در صورتی که مقدار دو فیلد “ارز” و “ارز مبنا” یکسان باشند، مقدار فیلد نرخ تبدیل برابر با ۱ بوده و غیر قابل ویرایش است.

 

ذخیره سند حسابداری

ذخیره یادداشت سند حسابداری

در صورتی که حداقل اطلاعات فیلدهای اجباری سربرگ سند حسابداری را ورود اطلاعات کرده باشید می توانید با استفاده از گزینه “ثبت یادداشت” () در نوار ابزار بالای فرم، سند حسابداری مورد نظرتان را در وضعیت “ثبت یادداشت” ذخیره نمایید.

هنگام ثبت یادداشت، مقدار تاریخ سند حسابداری باید در محدوده دوره مالی جاری باشد.
هنگام ثبت یادداشت، مقدار تاریخ سند حسابداری باید بزرگتر یا مساوی تاریخ آخرین سند قطعی شده باشد.
در دوره مالی ای که سند اختتامیه یا تعدیل ماهیت  وجود دارد امکان ثبت یادداشت و یا موقت  سند حسابداری وجود نخواهد داشت.

سند حسابداری در وضعیت “ثبت یادداشت” در گزارشات حسابداری موثر نخواهد بود.

ذخیره ثبت موقت سند حسابداری

برای اینکه بتوانید یک سند حسابداری را در وضعیت “ثبت موقت” ذخیره کنید موارد زیر باید رعایت شده باشد:

  1. کلیه فیلدهای اجباری سربرگ وقلم را ورود اطلاعات نموده باشید.
  2. حداقل یک قلم که فیلد بدهکار آن مقدار دارد، داشته باشید.
  3. حداقل یک قلم که فیلد بستانکار آن مقدار دارد، داشته باشید.
  4. مقدار تاریخ سند حسابداری مورد نظرتان را در محدوده دوره مالی جاری و بزرگتر یا مساوی آخرین سند قطعی شده در دوره مالی جاری انتخاب کرده باشید.
  5. مجموع مقادیر بدهکار با مجموع مقادیر بستانکار بالانس باشد.
با ثبت موقت سند حسابداری تاثیر اقلام ثبت شده در سند را می توانید در گزارش های حسابداری مشاهده نمایید.

قواعد اصلی و کارکردهای جانبی

کنترل ها

کنترل های ویرایش سند حسابداری

– امکان ویرایش اسنادی که به صورت اتوماتیک صادر شده اند مثل اسناد پایان سال وجود ندارد.

– در صورتی که در پیکربندی سند حسابداری امکان ویرایش شرح و شماره و تاریخ پیگیری انتخاب شده باشد، می توانید مقدار فیلدهای شرح و شرح به زبان دوم و شماره و تاریخ پیگیری سندهای بعد از وضعیت موقت (به عنوان مثال سند بررسی شده یا قطعی شده) را ویرایش کرده و سند را با همان وضعیت ذخیره نمایید.

– در صورتی که در پیکربندی سند حسابداری امکان ویرایش مقدار تفصیلی پس از وضعیت در حال بررسی وجود داشته باشد، می توانید مقدار فیلدهای سطوح تفصیلی  سندهای بعد از وضعیت موقت (به عنوان مثال سند بررسی شده یا قطعی شده) را ویرایش کرده و سند را با همان وضعیت ذخیره نمایید.

نکته : در زمان ویرایش مقدار تفصیلی، سیتسم کنترل می کند که به تاریخ بزرگتر از سند در حال ویرایش هیچ یک از انواع سند پایان سال(بستن حساب ها، تعدیل ماهیت، اختتامیه و افتتاحیه) صادر نشده باشد.

– در صورتی که سند حسابداری توسط سیستمی به غیر از دفتر کل صادر شده باشد، امکان ویرایش آن وجود ندارد.

– امکان ویرایش سند حسابداری ای که در محدوده دوره مالیاتی و یا دوره گزارشگری صورت های مالی قرار داشته باشد که برای آن محدوده جمع آوری اطلاعات انجام شده باشد، وجود ندارد.

-در صورتی که در سند حسابداری مورد ویرایش حداقل یک حساب معین ارزی و تسعیر پذیر وجود داشته باشد که به تاریخ بعد از آن سند، سند تسعیر صادر شده باشد،امکان ویرایش اقلامی که از سند مربوط که در سند تسعیر شرکت داشته اند وجود نخواهد داشت.

کنترل های حذف سند حسابداری

– امکان حذف سند حسابداری ای که در محدوده دوره مالیاتی (مالیات بر ارزش افزوده) و یا دوره گزارشگری (صورت های مالی) قرار دارد که برای هر یک از آنها جمع آوری اطلاعات انجام شده است، وجود نخواهد داشت.

– در صورتی که سند حسابداری توسط ماژولی غیر از ماژول دفتر کل صادر شده حذف سند با توجه به پیکربندی امکان پذیر است.

– در صورت حذف یکی از  اسناد پایان سال در دفتر مرکزی، کلیه اسناد مرتبط با آن در سایر شعبه ها هم حذف می شود(در صورتی که در پیکربندی اسناد پایان دوره، روش صدور اسناد پایان سال به تفکیک شعب انتخاب شده باشد).

امکانات جانبی

صدور اعلامیه بدهکار / بستانکار

در سند حسابداری می توانید با انتخاب قلم (قلم های) مورد نظرتان، و انتخاب گزینه “صدور اعلامیه” اعلامیه بدهکار/ بستانکار صادر نمایید.

 

پس از انتخاب سطح مورد نظر، فرم زیر نمایش داده می شود :

در این فرم می توانید مقادیر فیلدهای مشخص شده با پیکان های قرمز رنگ را به مقادیر موردنظرتان تغییر داده و با استفاده از گزینه  اعلامیه را صادر نمایید.

توجه داشته باشید که در صورتی که چند قلم در سند حسابداری انتخاب کرده باشید، در زمان صدور اعلامیه کنترل می شود که برای سطح مشخص شده مقادیر حساب تفصیلی یکسان باشد.
نکته : در زمان صدور اعلامیه، کنترل می شود که سطح انتخاب شده برای حساب معین مربوطه وجود داشته باشد در غیر اینصورت امکان صدور اعلامیه وجود ندارد.

نوع اعلامیه صادر شده بر اساس یکی از موارد زیر تعیین می شود :

– بدهکار: در صورتی که تمام آرتیکل های انتخاب شده بدهکار باشند، نوع اعلامیه بدهکار می باشد.
– بستانکار: در صورتی که تمام آرتیکل های انتخاب شده بدهکار باشند، نوع اعلامیه بستانکار می باشد.
– بدهکار/بستانکار: در صورتی که آرتیکل های انتخاب شده از هر دو نوع بدهکار و بستانکار باشند، نوع اعلامیه بدهکار بستانکار می باشد.

می توانید برای آرتیکل های سند حسابداری بیش از یک اعلامیه صادر نمایید.

صدور اعلامیه بدهکار/بستانکار ارزی

در سند حسابداری می توانید با انتخاب قلم (قلم های) مورد نظرتان، و انتخاب گزینه “صدور اعلامیه ارزی” اعلامیه بدهکار/ بستانکار ارزی (بر اساس مبلغ ارز مبنا)صادر نمایید.

پس از انتخاب سطح مورد نظر، فرم زیر نمایش داده می شود :

در این فرم می توانید مقادیر فیلدهای مشخص شده با پیکان های قرمز رنگ را به مقادیر موردنظرتان تغییر داده و با استفاده از گزینه اعلامیه را صادر نمایید.

توجه داشته باشید که در صورتی که چند قلم در سند حسابداری انتخاب کرده باشید، در زمان صدور اعلامیه کنترل می شود که برای سطح مشخص شده مقادیر حساب تفصیلی یکسان باشد.
نکته : در زمان صدور اعلامیه، کنترل می شود که سطح انتخاب شده برای حساب معین مربوطه وجود داشته باشد در غیر اینصورت امکان صدور اعلامیه وجود ندارد.
در صورتی که حساب معین در قلم(قلم های) انتخابی ارزی نباشد، مقدار عنوان ارز بر اساس ارز عملیاتی (مثلا ریال) نمایش می دهد. 
مقدار مانده به ارز عملیاتی برابر  است با مانده ریالی قلم های انتخابی. در صورتی که مانده به ارز عملیاتی  بستانکار باشد مقدارش را با منفی نمایش می دهد.

تعیین اطلاعات مالیاتی

به ازای حساب های با ویژگی مالیاتی، می توانید وضعیت مالیاتی آن ها را در سند حسابداری مشخص نمایید.

در سند حسابداری، قلم مورد نظرتان را که می خواهید وضعیت مالیاتی برایش تعیین کنید را انتخاب نمایید و گزینه “وضعیت مالیاتی” را انتخاب نمایید. با توجه به نوع حساب مالیاتی، فرمی مشابه زیر به کاربر نمایش داده می شود :

در فرم نمایش داده شده، وضعیت فیلدهای مالیاتی را مشخص کرده و گزینه “تایید” را انتخاب نمایید.

توجه داشته باشید که نماد در قلم سند حسابداری به معنی این است که وضعیت مالیاتی برای حساب معین مالیاتی، مشخص نشده است و نماد به معنی این است که وضعیت مالیاتی برای حساب معین مشخص شده است.
به صورت پیش فرض، اطلاعات مالیاتی بر اساس مقادیر پیش فرض در حساب معین نمایش داده می شود.

مشاهده گردش حساب

در هر سطر از سند حسابداری می توانید با استفاده از دکمه “گردش” گردش حساب معین با  هر یک از سطوح حساب مورد نظرتان  را از ابتدای دوره مالی جاری تا تاریخ آخرین گردش آن حساب، مشاهده نمایید. گردش هر سطح حساب در سطر مورد نظر کاربر با توجه به سطح قبلی آن نمایش داده می شود.

برای مشاهده گردش حساب، در سند حسابداری سطر موردنظرتان را تعیین و گزینه “گردش” را انتخاب نمایید.

سپس سطح حساب موردنظرتان را انتخاب نمایید که در این صورت فرمی مشابه زیر نمایش داده می شود :

 
توجه داشته باشید که گردش حساب ها در سندهای حسابداری با وضعیت یادداشت در نظر گرفته نمی شود.

مشاهده تراز ارزی

در هر سطر از سند حسابداری که حساب معین آن ارزی باشد، می توانید  گردش های بدهکار، بستانکار ارزی  و مانده ارزی آن را در سطح حساب معین و سطوح تفصیلی در قلم انتخاب شده و به تفکیک دوره مالی و  کلیه ارزهایی که درآن حساب ها (بر اساس تفصیلی های آن) گردش داشته اند مشاهده نمایید.

برای مشاهده تراز ارزی، در سند حسابداری سطر موردنظرتان را تعیین و گزینه “تراز ارزی” را انتخاب نمایید.

در این صورت فرمی مشابه زیر نمایش داده می شود :

توجه داشته باشید که گردش ارزی سندهای حسابداری با وضعیت یادداشت در گردش ارزی در نظر گرفته نمی شود.

کلیدهای میان بر

به منظور کاربری ساده تر و سریع تر در سند حسابداری، کلیدهای میان بر زیر وجود دارد :

– با استفاده از دکمه  در سطر انتخاب شده در سند حسابداری، می توانید ماهیت  مبلغ را معکوس نمایید.

–  با استفاده از دکمه  سطر یا سطرهای انتخاب شده در سند حسابداری را می توانید کپی نمایید.

– با استفاده از دکمه  سطر یا سطرهای انتخاب شده در سند حسابداری را می توانید ببرید(cut کنید).

– با استفاده از دکمه  سطر یا سطرهای کپی شده یا بریده شده را می توانید درج نمایید.

توجه داشته باشید که امکان کپی و بریدن و درج قلم ها، تنها در همان سند حسابداری امکان پذیر است.

– با استفاده از دکمه های  و  سطر انتخاب سند حسابداری را می توانید به سطرهای دیگر منتقل نمایید.

– با استفاده از دکمه  سطر انتخاب شده سند حسابداری  را می توانید به شماره سطر مورد نظر منتقل نمایید.

– با استفاده از دکمه  می توانید تغییرات در قلم های سند حسابداری را برگردانید.

– با استفاده از دکمه  می توانید تغییرات باز گردانده شده (undo شده)در قلم های سند حسابداری را مجددا اعمال نمایید.

– با استفاده از دکمه های  و  می توانید به سند حسابداری در حال ایجاد قلم ها را اضافه و حذف کرد.

ارسال سند به دفتر کل فرعی

امکان استفاده از چند دفتر کل وجود دارد. یکی از این دفاتر به عنوان دفتر کل اصلی تعریف شده است و دفاتر کل دیگر دفاتر کل فرعی خواهند بود. هر کدام از دفاتر کاملا مستقل از هم می باشند به طوریکه یک رویداد حسابداری در کلیه دفاتر به طور مستقل ثبت می گردد. هنگام صدور سند برای جلوگیری از دوباره کاری و برای اینکه کاربر مجبور نباشد یک رویداد مشابه را چندین بار ثبت کند از ارسال سند به دفتر کل فرعی استفاده می شود.

برای این منظور، ابتدا سند حسابداری مورد نظرتان را باز کرده و گزینه “ارسال سند به دفتر کل فرعی” را انتخاب نمایید.

تنها از دفتر کل اصلی می توانید سند حسابداری را به دفتر کل دوم ارسال نمایید.
توجه داشته باشید که تمامی حساب های معین در سند حسابداری انتخابی باید در ساختار حساب ها نگاشت شده باشند.

نکته : تنها می توانید اسناد با وضعیت قطعی شده و بررسی شده را ارسال نمایید.
سند حسابداری ارسال شده به دفتر کل فرعی با وضعیت موقت ثبت می شود.
توجه داشته باشید که امکان ارسال اسناد پایان سال و تسعیر ارز وجود ندارد.

مشخصات سند ارسال شده  به شرح زیر است :

– شعبه : برابر با شعبه سند دفترکل اصلی
– دوره مالی : برابر با دوره مالی ای که تاریخ سند ارسال شده در آن دوره قرار می گیرد.

در فهرست سند حسابداری نیز می توانید سند حسابداری مورد نظرتان را به دفتر کل فرعی ارسال نمایید.

– سایر امکانات سند حسابداری

– چاپ سند : با استفاده از این گزینه می توانید سند حسابداری مورد نظرتان را چاپ نمایید.

– اطلاعات تعدیل سنواتی : برای سند با وضعیت به غیر از یادداشت می توانید سند تعدیل سنواتی صادر نمایید.

۱ دیدگاه در “ آموزش راهکاران -جلسه هفتم صدور سند حسابداری”

  1. توسط حسین گفته است :پاسخ

    ممنون. خیلی کاربردی و مفید هست. خیلی خیلی عالی و کاربردی هست

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *