مجموعه ویدئوهای آموزش نرم افزار حسابداری سپیدار سیستم

ویدئوی آموزش سپیدار سیستم

ویدئوی بررسی ماژول بندی در سپیدار و مفاهیم زیر سیستمها

مواردی که در این ویدئو بررسی خواهد شد:

فیلم آموزش سپیدار سیستم
ویدئوی آموزش سپیدار سیستم

ویدئوی بررسی سیستم انبار سپیدار سیستم

مواردی که در این ویدئو بررسی خواهد شد:

فیلم آموزش انبار سپیدار سیستم